Tulitehoa.fi Asiaa energiatehokkuudesta ja kilpailukyvystä

Innovaatioiden kaupallistamisen vaikeudesta

Hyvääkin tuotetta on vaikeaa myydä, kun maailma on jo valmiiksi rakennettu suuryritysten ehdoilla.

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimivana yrittäjänä on vaikeaa saada tarjottua innovatiivisten tuotteiden hyötynäkökohtia asiakassegmenttiin kuuluville potentiaalisille asiakkaille eli prospekteille siten, että julkisessa keskustelussa esitetty epäilys tuotteiden toimivuudesta ei muodostuisi haasteeksi tuotteen myynnille. Julkisella keskustelulla tarkoitan sekä eri tiedostusvälineiden uutisointia että internetkirjoittelua.

Tämän kirjoituksen on tarkoitus avata lukijayleisölle sellaisia haasteita, joita julkinen keskustelu tuo tullessaan. Eli sellaisia haasteita, joita hyvät tuotteet kohtaavat päivittäin, koska kaikki eivät ole valmiita hyväksymään tosiasioita syystä tai toisesta. Usein jostain syystä ajatellaan, että jokin ei ole totta, koska se kuulostaa liian hyvältä. Mutta kun jokin tuote ominaisuuksiltaan vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, voivat ne ominaisuudet hyvinkin olla totta. Alla näkökohtia siihen, miksi ajattelu usein on ”ei voi olla totta” -tyylisesti vääristynyttä vapaassa markkinataloudessa.

 • Maailma on vuosisatojen varrella rakennettu niin sanotulla vahvemman oikeudella. Jo markkinoilla olevat toimijat eivät ala vapaaehtoisesti puhumaan uuden kilpailullisen uhan muodostavan tuotteen positiivisista ominaisuuksista avoimesti sidos- ja asiakasryhmilleen.  Yksikään tuote, jonka ominaisuudet ja niiden tuottama lisäarvo aiheuttavat taloudellista eturistiriitaa, ei tee läpimurtoa markkinoille suvereenisti hyväksytyksi tuotteeksi itsekseen.  Tämä johtuu siitä, että suuryritysten jo markkinoilla tunnetuksi tehdyn tuotteen ja uuden markkinoille tulevan tuotteen välillä on taloudellinen eturistiriita eli yhtiöiden välillä on kilpailutilanne.
   
 • Tuotekehitys-, tutkimus- ja markkinointityö eivät ole koskaan ilmaista. Kun jokin yhtiö tuo ominaisuuksiltaan innovatiivisen tuotteen markkinoille, eivät markkinoilla jo olevat yhtiöt päästä ketään vapaasti sekoittamaan markkinoilla vallitsevaa tasapainoa. Tätä tasapainoa voisi nimittää ”rahan tasapainoksi” tai ”liikevoiton tasapainoksi”.  Tätä suojellakseen markkinoilla pitkään toimineet tunnetut yhtiöt hyödyntävät ns. auktoriteetin asemaa asiantuntijuudessa.

  Tästä seuraa, että uuden tuotteen markkinoille tuovan yrityksen on tehtävä tuotteen tutkimus- ja tuotekehitystyön jälkeen oma markkinointi ja myyntityö vaikeamman kautta, jotta tuote tulee asiakaskunnassa olevien potentiaalisien asiakkaiden tietoisuuteen ja jotta hyvät kokemukset tuotteesta leviävät. Hyväkään tuote harvoin myy itseään automaattisesti, jos sen tarvetta tai hyötyjä ei tiedosteta asiakaskunnassa.

  Kun kuvioon mukaan tulee auktoriteetin asemasta julkisesti esitetty epäilys tuotteen toimimattomuudesta, tulee tilanteesta haasteellinen informaatiosota uutta innovatiivista tuotetta markkinoivalle yhtiölle. Tätä informaatiosotaa auktoriteetin asemasta nauttivat kilpailevat yhtiöt ruokkivat omien sidosryhmiensä ja markkinointikanaviensa kautta. Osa asiakasryhmästä ei välttämättä aina tunnista tällaista toimintaa ”rahan tasapainon” säilyttämiseen pyrkiväksi toiminnaksi. 

  Uusien tuotteiden tuotteistaminen ja tunnettavuuden lisääminen mainostamalla on rahaa vaativaa toimintaa. Mitä enemmän uudella tuotteella on taloudellista eturistiriitaa, sitä isommalla euromäärällä tuotetta joudutaan mainostamaan. Kielteisiä ja markkinointia vaikeuttavia kannanottoja esitetään tarkoituksellisesti tuotteesta, joka tulee mullistamaan markkinat ja näin myös muokkaamaan ”rahan tasapainon”. Tällä on helppo lisätä innovaatiota markkinoille tuovan yhtiön markkinointikustannuksia ja näin ajaa hinnoittelua tuotteella ylöspäin, joka vähentää tuotteen kysyntää.
   
 • Perättömiä väittämiä tuotteista pystyy internetaikakaudella esittämään varsin värikkäästi, harhaanjohtavasti ja näkyvästi. Tämä onnistuu jopa ilman, että joutuu tuomaan omaa identiteettiään esiin. Perättömiä väittämiä pystyy esittämään internetin foorumeilla ja blogikirjoituksissa. Väittämiä voidaan esittää myös tavoitteellisesti jonkin yhtiön eduksi toista yhtiötä vastaan.Tällöin kyseessä olisi kilpailulakia rikkova tilanne, jota on hankala näyttää taitavasti kirjoitetun herjauksen osalta oikeudessa toteen. Hankalaa näytön keräämisestä tekee mm. se, että kirjoittajan motiivin ja kirjoituksen tarkoitusperän toteennäyttäminen ei välttämättä ole oikeudenkäynnissä yksiselitteistä saati nopeaa. Tällöin vastineen antaminen tai toimenpiteen aloittaminen internetissä esiintyvää herjausta vastaan voi olla hyvinkin vaikeaa, jos ei ole valmiiksi näyttöä siitä, mikä on kirjoittajan tarkoituksen alkuperä. Eli onko kirjoittajalla jokin agenda kirjoitukselleen vai onko kysymyksessä niin sanottu kansalaisaktiivisuus, joka itsessään ei välttämättä täytä rikoksen tunnusmerkistöä, vaikka onkin haitaksi jonkin yhtiön liiketoiminnalle.
   
 • Lisäksi täytyy muistaa, että vain hyvin pienellä murto-osalla maailman ihmisistä on käyttökokemusta uusista innovatiivista tuotteista ennen niiden läpimurtoa. Riippumatta siitä, onko ihmisellä käyttökokemus jostain tuotteesta, on hänelle kuitenkin hyvin laaja sananvapauden mahdollistama oikeus kommentoida tuotetta tai sen ominaisuuksia julkisesti sekä yksityisesti. Tätä oikeutta osa ihmisistä käyttää mielivaltaisesti hyväkseen siten, kuin sen itsellensä sopivaksi tai edukseensa kokevat. Tämän vuoksi hekin, jotka ovat omassa käytössään todenneet jonkin innovatiivisen tuotteen hyvin toimivaksi, eivät kovin näkyvästi tule esiin käyttökokemuksiansa kanssa internetkeskusteluissa. Tällöin äänekkäimpien epäilijöiden sekä taloudellisessa eturistiriidassa olevien tahojen kannanotot ja väitteet ovat eniten pinnalla kaikessa keskustelussa. Nämä herjaväittämät ja kirjoitukset ovat jostain syystä monelle suomalaiselle iso este ostopäätöksen tekemiselle ”rahan tasapainoa” muokkaavien innovatiivisten tuotteiden kohdalla.

Tuotteiden markkinoissa myyntiargumentit usein perustetaan asiakaskokemuksiin. Näin tehdään, koska ne ovat niitä, mitkä ovat eniten merkityksellistä informaatiota tuotteiden toimivuudesta loppukäyttäjällä. Joskus tyytyväinen asiakas on valmis antamaan kasvonsa tuotteen markkinoinnin avuksi. Tämä vaatii huomattavasti enemmän rohkeutta kuin epäilyjen ja perättömien väitteden kirjoittaminen tuotteiden toimimattomuudesta internetkeskusteluihin.

 

Puolueettomasta tutkimuslaitoksesta tulee puolueellinen sillä hetkellä, kun sen tutkijat osoittautuvat puolueelliseksi.

 

Usein erilaisten suuryritysten tuotteita markkinoidessa puhutaan paljon puolueettomasta tutkimuksesta. Monesti joutuu miettimään, että millainen on puolueeton tutkimus, mistä niitä saa ja sitä, että mistä nämä puolueettomat tutkimukset saavat rahoituksensa. Ja kun nämä puolueettomat tutkimukset aina jostain rahoituksensa keräävät, niin miten puolueettomia ne todella siten ovat, kun joku sen rahoituksen mahdollistaman laskun kuitenkin aina maksaa?

Kirjoitan tämän blogikirjoituksen pohjautuen omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini markkinointi- ja myyntityön vaikeudesta. Olen suomalainen yrittäjä, jonka yhtiö myy- ja valmistaa tuotetta jolla pystytään vähentämään polttoöljyn kulutusta poltinkäytössä 40 % sekä nostamaan lämpösidonnaisessa tuotantoprosessissa kapasiteettia n. 60 %, tapauskohtaisesti mahdollisesti enemmänkin.

Yhtiömme nimi on Turun Pari Oy ja olemme suomalainen perheyhtiö. Päätuotteisiimme kuuluvat PARI-tuotteet, joiden tunnetuin tuotenimi on PARI light. PARI-tuotteet ovat kaikille lämmitys- ja polttoöljylaaduille sopivia polttoöljyn lisäainepaketteja, jota oikein käyttämällä pystyy säästämään poltinkäytössä polttoöljyä 40 %.

Tällä hetkellä asiakkaidemme käyttökohteita PARI-tuotteilla on arvioni mukaan n. 10000. Luvun esitän arviona, koska lopullinen käyttökohde määrä riippuu pitkälti paljon siitä, miten asiakkaat ovat meiltä hankkineensa tuotteet jakaneet käyttökohteisiin. Näitä kohteita ovat sekä kotitaloudet että yritykset. Jo kohtuullisen laajaksi kasvaneesta asiakaskunnan kokemuksista pystyy aukottomasti näyttämään toteen, että tuotteemme vaikuttavat kuten kerromme. Asiakaskokemusten määrä ja pitkäkestoisuus on riittäviä tieteelliseksi näytöksi. Tulokset ovat toistettu ammattikäyttäjillä kuin myös kotitalouksilla riittävän monesti ja riittävän pitkäkestoisesti. Näyttö käytännön arkielämästä on pitävä ja voidaan toistaa koska tahansa lähes millä tahansa polttoöljyä käyttävällä työpaikalla tai kotitaloudessa.

Valtion Tieteelliseltä Tutkimuskeskukselta eli nykyiseltä VTT Oy:ltä emme ole yrityksistämme huolimatta koskaan saaneet avointa ja tasapuolista kohtelua, jotta olisimme voineet päästä mukaan tutkimuksiin, joissa ns. tieteellisillä mittauksilla tuotteidemme vaikuttavuus oltaisiin voitu todentaa. VTT ei ole siis halunnut antaa arvovaltaansa PARI-tuotteiden markkinoinnin tueksi. Käytännössä tilanne on kehittynyt niin, että emme ole saaneet tutkimukselle saati sen tarvetta kartoittavalle aloituspalaverille aikaa VTT:ltä. Puhelinneuvottelussa näistä molemmista kieltäydyttyään VTT:n yhteyshenkilö on tehnyt myös selväksi, että aikaa ei tule jatkossakaan irtoamaan Turun Pari Oy:lle. Syynä niinkin pätevä syy, kuin että ”juuri nyt on kalenteri niin täynnä, että ei voi mitenkään tietää koska seuraavan kerran on aikaa”. Tähän voidaan toki todeta, että jokaisella tutkimuslaitoksella on valtuudet päättää mihin itse käyttävät aikansa. En ala pelkästään tähän perustuen paheksumaan VTT:n toimintaa.

Nykyisen VTT Oy:n tutkimusprofessorina toimiva Nils-Olof Nylund on antanut herjaavia haastattelulausuntoja tuotteestamme ainakin Svenska YLEn toimittajalle keväällä 2015, joka on ollut omiaan vaikeuttamaan tuotteemme läpimurtoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tiedossamme on myös toinen tapaus, jossa VTT:hen työsuhteessa oleva ”arvostettu professori” on antanut anonyymisti lähdesuojaa hyödyntäen herjaavia lausuntoja tuotteestamme Suomen Yrittäjien lehden päätoimittajalle Kimmo Koivikolle, joka on estänyt tuotteen tunnetuksi tuomista ainakin Suomen Yrittäjien lehdessä.  Tämä tapahtuma ajoittuu vuodelle 2014. Ihmettelen edelleen kovasti, että mihin tässä haastattelussa tarvittiin aikoinaan lähdesuojaa. Tällä hetkellä on siis epäselvää, onko energiamarkkinat mullistavia innovaatioita herjaavia professoreita VTT:llä töissä enemmänkin kuin Nils-Olof Nylund vai pelkästään Nils-Olof Nylund. Uskoisin asian selviävän uutistoimittajien alkaessa tutkia asiaa.

Käytös VTT:llä on hyvin ymmärrettävää ”rahan tasapainon” näkökulmasta katsottuna. Onhan VTT sentään yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen sekä perustaa voittoa tavoittelevia osaomistusyrityksiä tutkimus- ja kehitysyhteystyötä varten. Nämä yhtiöt VTT perustaa yhteistyökumppaneidensa kanssa, jotka ovat tyypillisesti miljardien liikevaihtoluokassa toimivia pörssiyhtiöitä ja näiden tytäryhtiöitä.

Joistakin VTT:n ja asiakkaan välisistä osaomistusyhtiöistä on julkisuudessa kerrottu, että tutkimustyön päätyttyä VTT on myynyt osaomistusyhtiön omistusosuutensa asiakasosapuolelle tutkimuksen valmistuttua.  Erään kaupan yhteydessä VTT:llä tutkimuksesta vastannut erikoistutkija siirtyi kaupan yhteydessä toimitusjohtajaksi yhtiöön, joka tutkimustyön päätteeksi myytiin osakekannaltaan kokonaan asiakkaan omistukseen. Itse en tiedä tällaisten tapausten kokonaislukumäärää, mutta varmuudella tiedän, että näin on toimittu vähintäänkin kerran.  Uutisointia tähän liittyen löytyy vuodelta 2007. VTT:n asiakkaana on tässä tapauksessa ollut tunnettu suomalainen yhtiö, jonka nimeä en koe tässä kohtaa tarpeelliseksi tuoda julki. Eikä ole tarvettakaan, sillä sinänsä tässä VTT:n toimintamallissa asiakasyritysten kanssa ei todennäköisesti ole mitään laitonta, mutta menettelymalli asettaa ison kysymyksen VTT:n omalähtöiselle väittämälle siitä, että he olisivat puolueeton tutkimuslaitos. 

VTT on ollut julkisuudessa myös soraäänien vaientamisesta energiatutkimuksessa. Tästä hakukonejätti Google auttaa virkistämään muistia 2010-luvun taitteessa ilmitulleesta skandaalista ”VTT vaientaa soraäänet energiatutkimuksessa”.  Tällä hetkellä minulla ei tiedossa mitään sellaista luotettavaa arviota, jonka pohjalta olisi perusteltua väittää julkisesti, että tutkimuslaitos olisi puolueeton sen jälkeen, kun se on jäänyt julkisesti kiinni soraäänien vaientamista energiatutkimuksessa. Eritoten kun tämä tutkimuslaitos on osakeyhtiömuotoinen ja saa rahoituksensa merkittäviltä osin asiakasyrityksiltään laskuttamistaan töistä sekä myymistään osakkeista.

Nämä julkisuudessa olevat tapaukset osoittavat VTT:n puolueettomuuden tutkimuslaitoksena kyseenalaiseksi, kun puhutaan energiatutkimuksesta. Kun lisään tähän vielä oman kokemukseni siitä, miten yhden pienikokoisen perheyrityksen erittäin merkittävän innovaation läpimurtoa yritetään estää VTT:n tutkijoiden toimesta, niin asia alkaa saada jo melko hälyttäviä piirteitä.

Tätä läpimurron jarruttelua on tapahtunut VTT:n toimesta kieltämällä mahdollisuus asiakaskokemuksemme vahvistaviin tutkimuksiin sekä herjaamalla julkisesti YLEn tekemässä haastattelussa Turun Pari Oy:n tuotteet humpuukiksi. VTT on samalla vedonnut tällä väitteellä myös siihen, että tutkimukseen ei tarvitse myöntää aikaa, koska se ei ole tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundin mukaan järkevää ajankäyttöä. Tieteellistä tutkimusta tekevä VTT on siis tekemättä tieteellistä tutkimusta tehnyt johtopäätelmän, että jokin on humpuukia. On siis täysin selvää, että VTT:llä ei ole energiatutkimuksessa puolueetonta katsontakantaa.

VTT:llä näyttäisi muodostuneen tavaksi valita itse, mitä tutkitaan ja mikä saa olla heidän arvovallallaan tieteellisesti todistettua ja mikä ei. Suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kannalta tämä on haitallista, koska valtaosa ihmisistä luottaa VTT:hen ja VTT:n omaan hokemaan puolueettomuudesta.

 

 

Käyttökokemukset ovat arvokkaampia kuin mielipiteet

 

Tuotteeseemme ja asiakaskokemuksiin pystyy tutustumaan osoitteessa www.tulitehoa.fi . Julki olevat referenssit ja suosittelijat edustavat pientä osaa tuotteemme näytöistä.

Asiakkaidemme käyttökokemuksiin tutustumalla ymmärtää, että tuote on toimiva ja sillä on mahdollista säästää keskiverto öljylämmitteisessä kotitaloudessa nykyisellä lämmitysöljyn hinnalla 900 € pienimmän tuotepakkauksen käytön aikana.  Mikäli polttoöljyn hinta jonain päivänä nousee, säästetty summa tietenkin kasvaa. Tämä tarkoittaa 40 % lämmitysöljyn kulutuksen vähentymää kohteessa, jonka lämmitys toteutetaan öljylämmityksellä.

Tarkentavana huomioina mainitsemisen arvoista on, että säästö, joka verollisena liikevaihtona on suoraan pois öljy-yhtiöltä, on noin 1200€ per keskimääräinen öljylämmitteinen kotitalous.

Tuotteemme on siis suorassa taloudellisessa eturistiriidassa maailman suurimpien yhtiöiden kanssa kuten myös kaikkien energia-alalla toimivien yhtiöiden kanssa. Kun polttoöljyn energiatehokkuutta poltinkäytössä tehostetaan siten, että tuotantokapasiteetti tuotantoprosessissa kasvaa, heikentyy muiden lämmöntuotantomuotojen kilpailukyky suhteessa polttoöljyyn.

Myös laiteinvestointien tarve tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi teollisuudessa vähenee, koska samoilla öljypolttimilla ja kattiloilla yms. toimilaitteilla tehdään jatkossa enemmän lopputuotetta samassa ajassa. Tällä hetkellä ympäristöarvot ovat arvioitu ja normeerattu monen polttoaineen osalta erilaisissa jatkuvanpalamisen prosesseissa perustein, jotka ovat vääristyneitä eivätkä huomio polttoaineen energiatehokkuuden vaikutusta energian kulutuksen kokonaismäärään. On siis oleellista tiedostaa, että ihmisten määrittelemien energiantuotantomuotojen ympäristöystävällisyysarvot menevät kokonaisuudet huomioon ottaen täydellisesti uudelleen harkittaviksi.

Asiakasyrityksissämme säästö- ja kilpailukyvyn kasvatuspotentiaali muodostuu yhdessä sekä polttoöljyn kulutuksen vähentymän että tuotantokapasiteetin kasvun kautta. Näistä jälkimmäisellä on tyypillisesti suuri merkitys yrityksen kilpailukykyyn, koska valmistettavien tuotteiden myyntikate kasvaa, kun tuotantokustannuksia pystytään karsimaan sekä kiinteistä että muuttuvista kustannuksista. Tämä on etu, jonka pystyy lunastamaan hyvin pienellä euromäärällä suhteessa muodostuvaan hyötyyn.

Internetkeskusteluissa ja blogeissa tuotteemme hyvin usein herjataan huijaukseksi, joka on suomalaisen kansantalouden kannalta hyvin ikävää. Usein näitä väittämiä perustellaan vaillinaisilla tiedoilla fysiikasta ja lämmönsiirtymisen malleista, sekä myös insinöörien aiemmin taulukoimilla asioilla, joita ei osata tai haluta käyttää oikein. Asioiden korjaamista internetkeskusteluissa vaikeuttaa keskusteluiden jakautuminen hyvin moniin eri asiahaaroihin, joilla ei ole mitään tekemistä lähtökohtaisesti tuotteen tai sen toimivuuden kanssa. Asiavirheiden korjaamista keskusteluissa vaikeuttaa myös se, että useimmiten anonyymit keskustelijat haluavat nimenomaan puolueettoman VTT:n lausunnon tuotteestamme – jota siis VTT:ltä ei ole mahdollista saada.

Kuten aikaisemmin mainitsin, asiakkaidemme käyttökokemuksista kertyvät tulokset täyttävät tieteellisen näytön periaatteet. Jokainen asiasta kiinnostunut voi sopia kanssani ajan, jolloin voi tulla paikan päälle Varsinais-Suomeen Auraan keskustelemaan tästä näytöstä sekä asiakkaidemme käyttökokemuksista. Keskustelen mielelläni myös VTT:n toimittajille antamista kannanotoista, joilla on pyritty vaikeuttamaan asiallista keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa mm. siitä miten eri polttoaineiden energiatehokkuus vaikuttaa eritoten erilaisten tuotantoprosessien kannattavuuteen.

Pääasiallisin syy miksi kirjoitin tämän blogauksen on se, että haluaisin herättää suomalaiset päättäjät niin virastoissa, kansanedustuslaitoksessa, yrityksissä kuin myös ihan jokaisessa öljylämmitteisessä kotitaloudessa. Se, että jokin kaupallinen tuote vaikuttaa olevan liian hyvää ollakseen totta, ei tarkoita välttämättä mitään muuta kuin sitä, että markkinamekanismit ovat jo vuosien saatossa rakennettu vahvemman ehdoilla muokkaamaan mielipidettäsi. Sekä sitä, että kun on olemassa valtava taloudellinen eturistiriita riittävän monen kaupallisen toimijan kanssa, tuote ei todennäköisesti tee läpimurtoa kovinkaan nopeasti.  Siitäkään huolimatta, että kansallinen ja kansainvälinen yhteisö niin taloudellisista kuin ympäristöllisistä syistä sitä läpimurtoa valtavasti tarvitsisikin.


Internetissä jo vireillä olevaan ”juupas-eipäs” tyyliseen väittelyyn minulla ei ole yrittäjänä valitettavasti kovinkaan paljoa aikaa käytettävissä. Voisi kuvitella, että internetissä käytävä julkinen keskustelu olisi tehokasta kommunikointia. Keskustelut ovat tähän mennessä olleet sävyltään herjaavia ja niistä puutuu vuorovaikutus, jolloin keskustelu ei ole tehokasta saati järkevää.  Jos olet kiinnostunut keskustelemaan esittämistäni tosiasioista, niin olet erittäin tervetullut käymään asiallisen keskustelun tai tekemään asiallisen haastattelun Aurassa etukäteen sovitulla ajankohdalla.

Tulen ylläpitämään käyttösääntöjen velvoittamalla tavalla Uuden Suomen puheenvuoropalvelussa julkaistua blogiani, mutta ”juupas-eipäs” väittelyyn en kommenttiosioissa osallistu. Asiallisiin kysymyksiin lupaan vastata, joista ennustan, että nämä vastaukset ovat tiedonvälittymisen kannalta selkeämpää tehdä omana blogauksenaan.

Toivotan kaikille blogaukseni lukeneille hyvää ja aurinkoista kevättä 2016.

 

Ystävällisesti,

 

Ville Valkama,

Turun Pari Oy,

hallituksen puheenjohtaja ja osakas

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Olli Ernvall

Ville Valkaman puheenvuorossa 28.3.2016 käsiteltiin Innovaatioiden kaupallistamisen vaikeutta.

Kirjoituksessa viitattiin monessa yhteydessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:hen. Tekstissä oli monia erheellisiä väittämiä ja kritiikkiä etenkin VTT:n energiatutkimustoiminnan menettelytapoihin. Valkama ottaa esille Turun Pari Oy: polttoöljyn lisäaineominaisuudet ja väittää, että VTT ei ole halunnut tehdä yhteistyötä eikä antanut arvovaltaansa PARI-tuotteiden markkinoinnin tueksi. Valkama toteaa myös, että PARI-tuotteella ”pystytään vähentämään polttoöljyn kulutusta poltinkäytössä 40 % sekä nostamaan lämpösidonnaisessa tuotantoprosessissa kapasiteettia n. 60 %, tapauskohtaisesti mahdollisesti enemmänkin.”
Menemättä Valkaman esittämissä väitteissä syväluotaukseen, voidaan VTT:n puolesta todeta että tilanteemme muodostuisi kestämättömäksi, jos VTT menettelisi Valkaman väittämällä tavalla tekemällä tutkimusta ilman tieteellistä evidenssiä tai analytiikkaan ja asiantuntemukseen perustuvaa tutkimusmetodiikkaa.
Toimintamme perustuu vastuullisuuteen, asiantuntijoidemme tieteelliseen kompetenssiin, tutkimuksen luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Toiminnan laatua ja tutkimuksemme tasoa seuraamme jatkuvasti ja luotamme asiantuntijoidemme osaamiseen.
Valkama on oikeassa siinä että ”VTT ei ole halunnut antaa arvovaltaansa PARI-tuotteiden markkinoinnin tueksi” VTT:n toiminnalta menisi pohja, jos tekemässämme tuotekehitys-, tutkimus- ja testaustoiminnassa meneteltäisiin siten, että tuotteen/asiakkaan markkinointi sanelee ne tulokset, joita tutkimuksella halutaan saada aikaan. Näin markkinointi menisi asiantuntemuksen ja tutkimusetiikan edelle. VTT:n tutkimustuloksien ja nimen käyttöä markkinoinnissa seuraamme jatkuvasti. Tavoitteena on, että kuluttajaa ei johdeta harhaan käyttämällä VTT:n nimeä menekinedistämiseen, jos tutkimuksen tulokset tai menettelytavat eivät vastaa todellisuutta.
Miten VTT toimii? Määritelmänsä mukaan VTT Oy on valtion erityistehtäviä toteuttava voittoa tavoittelematon yhtiö.
Tehtävänämme on uudistaa suomalaista elinkeinoelämää, edistää osaamispohjaisesti uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotannollisten ratkaisujen syntymistä. Pääosa VTT:n kehittämästä osaamisesta siirtyy suoraan elinkeinoelämän käyttöön toimeksiantojen kautta.
Valkama viittasi myös VTT:n tuottamiin spin-off yhtiöihin. VTT:n spin-off yritykset perustuvat pääosin VTT:n kehittämään teknologiaan ja ovat asiakastoimeksiantojen ja teknologian lisensoinnin ohella tärkeä reitti teknologiamme kaupallistamisessa. Spin-off yhtiön perustajatiimiin kuuluu tyypillisesti sekä VTT:n tutkijoita että VTT:n ulkopuolisia liiketoimintaosaajia. Yhtiön perustajilta edellytetään omaa riskinottoa sijoituksena perustettavaan yhtiöön. Spin-off yhtiöt keräävät tarvitsemansa pääoman teknologian kehittämiseen ja markkinoille vientiin pääomamarkkinoilta; pääomasijoittajilta, enkelisijoittajilta sekä teollisilta sijoittajilta. VTT on viime vuosien aikana sijoittanut kaikkiaan 34 spin-off yritykseen. Yhtiöt ovat keränneet VTT:n ulkopuolelta pääomasijoituksia yhteensä 45 M€.
VTT:n spin-off yrityksiin on syntynyt kaikkiaan yli 300 työpaikkaa ja yritykset tekevät vuosittain 32 M€:n liikevaihdon. Tällä hetkellä VTT on omistajana 21 spin-off yrityksessä.
Lisää tietoa tutkimuksesta ja sen mahdollisuuksista löytyy sivuiltamme http://www.vtt.fi/ . Osaamisemme kautta haluamme olla asiakkaidemme käytettävissä ja luoda menestystä elinkeinoelämälle ja koko Suomelle.
Olli Ernvall
viestintäjohtaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Ville Valkama

Vastausta kysymyksiini odottelen.

Ville Valkama

Tarkennatko Ernvall nyt heti suosiolla suoraan, että mitä tarkoitat ja mihin viittaat tällä:

" Menemättä Valkaman esittämissä väitteissä syväluotaukseen, voidaan VTT:n puolesta todeta että tilanteemme muodostuisi kestämättömäksi, jos VTT menettelisi Valkaman väittämällä tavalla tekemällä tutkimusta ilman tieteellistä evidenssiä tai analytiikkaan ja asiantuntemukseen perustuvaa tutkimusmetodiikkaa."

Väitit myös vielä, että tekstissäni oli monia virheellisiä väittämiä. Eritteletkö nämä virheet, niin saadan keskustelu kunnolla vauhtiin.

Vastaatko samalla myös siihen, että miten tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund voi ottaa herjaten kantaa tuotteisiimme tutustumatta niihin ja keskustelematta niistä kanssamme ennen kommentointiaan YLEn toimittajalle, todeten vielä samalla että ei ole tarvetta tutustuakkaan että voisi asiaa kommentoida?

Heimo Lehtimäki

Missä vaiheessa oikeusprosessi?
Tokihan VTT ja TM-Rakennusmaailma on oikeuteen haastettu kun eivät ole suostuneet mukaan Suureen Huijaukseen.
Vai onko sittenkin toisinpäin?

Ville Valkama

Soitteleppa niin voin kertoakin missä kohtaa mennään.

050 525 74 52

Toimituksen poiminnat